Axeon N.V Case Study

2079 words 9 pages
Caselösning Axeon N.V
Nuvarande situation
Under caset får vi följa koncernen Axeon N.V med huvudkontor i Heerlen, Nederländerna. Bolaget äger tre dotterbolag från olika delar av Europa, vilka är belägna i Sverige, Storbritannien och Italien. Sammanlagt innehar de 24 olika fabriker som producerar varor inom kemikalie-industrin. Varje region har eget säljansvar och ledningen i varje land kan även bestämma sin egen produktionsmix, bolagen måste alltså inte sälja Axeons produkter utan kan på egen hand producera liknande produkter och sälja dessa. Detta ger dem en hög grad av decentralisering. Koncernen motiverar sina regionchefer till högre försäljning genom sitt bonussystem som belönar divisionscheferna efter “Divisional revenue growth” och
…show more content…

Investeringsrutiner
Vi har kommit fram till att Axeon saknar tydliga rutiner och kriterier kring investeringsbeslut. Dels tolkar vi det som att bolagsledningen och de olika dotterbolagen har olika uppfattning om beslutsfattandet. Ledningen i dotterbolagen ska enligt direktiv endast behöva rättfärdiga deras investering på hemmamarknaden för att bolagsledningen ska acceptera denna. I verkligenheten vill dock bolagsstyrelsen ha en mer ingående förklaring från dotterbolagen om uppgifter angående investeringarna och de vill själva studera situationen närmare.
I och med att det finns olika uppfattningar om vad som krävs för att få ett godkännande av en investering från bolagsledningen kan det leda till att dotterbolagen inte fullt ut förstår varför bolagsstyrningen agerar som den gör, vilket skapar förvirring och en ineffektiv process. I detta fall har det lett till en tidsmässigt lång process och, vad vi tolkar det som, irritation hos ledningen i dotterbolaget Hollandsworth gentemot styrelsen i Axeon. En sådan irritation kan tänkas minska motivationen till att fortsätta med utvecklings- och investeringsprojekt då det inte anses lönt att lägga ner tiden det tar, detta motsäger sig med det faktum att Axeon vill stimulera innovation.

Bonussystem
Inom Axeon-koncernen finns i nuläget ett bonussystem för chefer i respektive division som baseras på två mål utifrån bolagens årliga

Related